ພະນັກງານໃນຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
ໜ່ວຍງານ ICT
ໜ່ວຍງານວິໄຈ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
ໜ່ວຍງານສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 

ປທ. ຕູ້ຍ ແສງວັນເພັງ (ຫົວໜ້າ)

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

 

ປຕ. ອານຸສອນ ຊາປາກດີ

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

 

ປທ. ແສງດາວ ອຸນທະວົງ(ຫົວໜ້າ)

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

           
 

ປຕ. ປະດິດເມືອງປາກ (ຮອງ)

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

 

ປຕ. ພອນ ທຳມະວົງ

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

   
           
 

ປທ. ສົມຈັນ ໄຊມຸງຄຸນ

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

       
           
 

ປທ. ປິ່ງແກ້ວ ສິຣິສົມພອນ

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

       
           
 

ປຕ. ສາຍສະໝອນ ສຸວັນນະຄຳຜົງ

ໂທ:

FB

WA

E-Mail:

       
           
 

ປຕ. ສົມພະໄທ ລາດຊະວົງ

ໂທ:

FB

WA

E-Mail: