ການຮ່ວມມື

       ສະຖາບັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງກັບ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆດັ່ງຫລຸ່ມນີ້:

ມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະກອນ ປະເທດໄທ
ວັນທີ 03/06/2017 ໄດເຊັນບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຄະນະສຶກສາສາດມະຫາວິ

ທະຍາໄລສິລະປະກອນ ປະເທດໄທ ກັບ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ

ແລະ ກິລາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
ວັນທີ 24/11/2016 ໄດເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ກັບ ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ
ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ
ວັນທີ 08/11/2016 ໄດເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ

ກັບ ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ
ວິທະຍາໄລຄູ ຫລວງພະບາງ
ວັນທີ 25/11/2016 ໄດເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ ຫຼວງພະບາງ

ກັບ ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ
ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ
ວັນທີ 28/11/2016 ໄດເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ

ກັບ ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ


ສະຖິຕິພື້ນຖານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສົກຮຽນ2020

0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ

ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄູປະຖົມ-ອານຸບານ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube