ຫົວຂໍ້ :
ການພັດທະນາກິດຈະກຳການຮຽນການສອນຄະນິດສາດກ່ຽວກັບສະຖິຕິທື່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ CIPPA ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 4
ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ຊອ. ປທ. ນາງ ໄຂ່ແກ້ວ ສຸວົງສັກ
ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ຊອ. ປທ. ພວງແສງ ພັນບຸດດີ
ຫົວຂໍ້:
ການພັດທະນາການສອນວິຊາວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກໂລກ ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງອາຊຽນຕໍ່ກັບວັດທະນະສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນຂອງລາວ – ອາຊຽນ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບເອົາຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ສຳລັບນັກສຶກ ຄູຄະນິດສາດ ປີ 2 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ.
ຜູ້ວິໄຈ: ອຈ ປທ ນາໂຍ ຄຳຫາ
ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ບຸນມີ ກອງຈັນສະຫວັດ​
ຫົວຂໍ້:
ການນຳໃຊ້ຮູບແບບ Learning Together ( LT ) ເຂົໍ້າໃນການຈັດການຮຽນ – ການສອນ ວິຊາ ການເມືອງເລືື່ອງ ພາລະກຳປະຫວັດສາດຂອງຊົນຊັໍ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຜະເດັດການກຳມະຊີບ ສຳລັບນັກສຶກສາສາຍຄູຊີວະສາດ ລະບົບ 12+4 ປີ2 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ ສົກຮຽນ 2019 – 2020
ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ນາງ ສະຫງ່າ ແກ້ວບຸນມາ
ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ນາງ ທອງໄຫຼ ອິນນຸວົງ

ຫົວຂໍ້ :
ພັດທະນາການຮຽນ – ການສອນວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງ 3 ກຽວກັບການປະຕິວັດສັງຄົມ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການສອນແບບຈັດກຸ່ມສໍາລັບນັກສຶກສາຄະນິດສາດ ປີທີ 2 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບານເກິນ
ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ນາງ ປະພັດສອນ ໄຊມູນຄຳ

ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ນາໂຍ ຄຳຫາ

ຫົວຂໍ້:
ພັດທະນາການສອນໄວຍາກອນພາສາອັງກິດໂດຍການສອນແບບທີມແຂ່ງຂັນ Team Game Tournament (TGT) ສຳລັບນັກສຶກສາສາຍພາສາອັງກິດປີທີ2 ລະບົບ 12+4 ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ
ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ຊອ. ປຕ. ນາງ ພູວຽງ ໂສລັດຕະນະວົງ
ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ແປງໃຈ ແສງຈັນທະວົງ

ຫົວຂໍ້:
ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະພາບແວດລ້ອມສຶກສາ ໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບຊອກຫາຄວາມຮູ້ (5Es) ສຳລັບນັກສຶກສາຄູສາຍຊີວະສາດປີ 3 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ນາງ ສິດສົມບູນ ສຸທຳມະວົງ

ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ນາງ ສອນມີໄຊ ຈັນທະວົງ

ຫົວຂໍ້:
ການສຶກສາການຮຽນ ເລຂາຄະນິດ ເລື່ອງ: ເວັກເຕີໃນໜ້າພຽງໂດຍການນຳໃຊ້ແບບຝຶກທັກສະສຳລັບນັກສຶກສາສາຍຄູຄະນິດສາດປີທີ 4 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ສົມຈັນ ໄຊມຸງຄຸນ

ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ວິໄຊ ຈັນທອງພິລຸນ

ຫົວຂໍ້:

ການສ້າງສື່ Infographic ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍທາງ Facebook ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ SUM,MAX,MIN ແລະ AVERAGE ໃນໂປຣແກຣມ Microsoft Excel ຂອງນັກສຶກສາ ສາຍຄູຊີວະສາດ ຊັ້ນປີທີ 2 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ຕູ້ຍ ແສງວັນເພັນ

ຫົວຂໍ້:
ພັດທະນາການອ່ານຈັບໃຈຄວາມພາສາອັງກິດໂດຍນຳໃຊ້ ເທັກນິກ Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) ສຳລັບນັກສຶກສາຄູສາຍພາສາອັງກິດຕໍ່ເນື່ອງປີ 2 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ສົມບູນ ດາລາວົງ

ທີ່ປຶກສາ: ທ່ານ ປທ. ຈິດຕະຈອນ ວົງໄຊ

ຫົວຂໍ້:

ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນວິຊາ ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະພາບ ແວດລ້ອມສຶກສາ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບຊອກຫາຄວາມຮູ້ (5Es) ສຳລັບນັກສຶກສາຄູສາຍຊີວະສາດ ປີ 3 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ນາງ ສິດສົມບູນ ສຸທຳມະວົງ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ອຈ. ປທ. ນາງ ສອນມີໄຊ ຈັນທະວົງ

ຫົວຂໍ້:
ພັດທະນາທັກສະການຄິດຄຳນວນ ເລື່ອງ: ການບວກ, ການລົບ, ການຄູນ ແລະ ການຫານຈຳນວນຖ້ວນ ສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 2 ໂດຍໃຊ້ການຈັດກິດຈະກໍາຝຶກຄິດ ເສີມທັກສະ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນປາກກະຍຸງ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ທອງລິດ ວິໄລສານ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ປທ. ບຸນເຫຼືອ ຫຼວງໄຊ

ຫົວຂໍ້:

ພັດທະນາທັກສະການສອນວັນນະຄະດີສະແດງບົດບາດສົມມຸດໂດຍເນັ້ນການສອນແບບຈັດກຸ່ມ ສຳລັບນັກສຶກສາສາຍຄູພາສາລາວ ປີທີ 3

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ນາງ ທອງໄຫລ ອິນນຸວົງ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ອຈ. ປທ. ນາງ ຈັນທະມາລາ ສຸທຳມະວົງ

ຫົວຂໍ້:
ການພັດທະນາການສອນວິຊາວັດທະນາທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກໂລກ ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງອາຊຽນຕໍ່ກັບວັດທະນະທໍາສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນຂອງ ລາວ-ອາຊຽນ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີສອນແບບເອົາຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ສໍາລັບນັກສຶກສາ ຄູຄະນິດສາດ ປີທີ 2 ສົກຮຽນ 2019 – 2020

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ນາໂຍ ຄຳຫາ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ອຈ. ປທ. ບຸນມີ ກອງຈັນສະຫວັດ

ຫົວຂໍ້:

ການນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບຮ່ວມມື ເທັກນິກ GI ເຂົ້າໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ນິເວດວິທະຍາ ເລື່ອງ ລະບົບນິເວດ ສຳລັບນັກສຶກສາສາຍຄູຊີວະສາດ ປີທີ 3 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ນາງ ມາລາພອນ ວິໄລວັນ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ອຈ. ປທ. ນາງ ຈັນທະມາລາ ສຸທຳມະວົງ

ຫົວຂໍ້:
ການພັດທະນາຜົນການຮຽນ ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ເລື່ອງ: ລະບົບຫາຍໃຈໂດຍໃຊ້ວິທີສອນແບບທົດລອງ ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນ ມ 3/2 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນບ້ານບໍ່

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ນາງ ວອນຖະໜອມ ໄຊບຸນມີ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ອຈ. ປທ. ວິໄຊ ຈັນທອງພິລຸນ

ຫົວຂໍ້:

ການສຶກສາການຮຽນເລຂາຄະນິດ ເລື່ອງ: ເວັກເຕີໃນໜ້າພຽງໂດຍການນໍາໃຊ້ແບບເຝິກທັກສະ ສຳລັບນັກສຶກສາ ສາຍຄູຄະນິດສາດປີ 4 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ປທ. ສົມຈັນ ໄຊມຸງຄຸນ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ອຈ. ປທ. ວິໄຊ ຈັນທອງພິລຸນ

ຫົວຂໍ້:
ພັດທະນາການສອນໄວຍາກອນພາສາອັງກິດໂດຍການສອນແບບທີມແຂ່ງຂັນ Team Game Tournament (TGT) ສຳລັບນັກສຶກສາສາຍຄູພາສາອັງກິດ ປີທີ 2 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຜູ້ວິໄຈ: ນາງ ພູວຽງ ໂສລັດຕະນະວົງ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ອຈ. ປທ. ແປງໃຈ ແສງຈັນທະວົງ

ຫົວຂໍ້:

ການສອນພາສາອັງກິດເລື່ອງ: ການສອນຄຳສັບແບບກຸ່ມໂດຍໃຊ້ກິດຈະກຳເກມ ສຳລັບນັກສຶກສາສາຍຄູອະນຸບານ ປີ3 ສົກຮຽນ 2018-2019 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ຜູ້ວິໄຈ ນາງ ພູວຽງ ໂສລັດຕະນະວົງ

ຜູ້ວິໄຈ: ທ່ານ ອຈ. ປທ. ແປງໃຈ ແສງຈັນທະວົງ

ທີ່ປຶກສາ : ທ່ານ ປທ. ຄຳສິງ ຄ້າທະວີ


ສະຖິຕິພື້ນຖານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສົກຮຽນ2020

0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ


ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2020@ ໜ່ວຍງານໄອຊີທີ ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ທາງເລກ 10 ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 023 241032 ອີເມວ ttcbankeun@Gmail.com