ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 ຫາ ມ7)

ລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4

ຫຼັກສຸດສາຍຄູພາສາອັງກິດ
1. ຊື່ຫຼັກສຸດ
ຊື່ຫຼັກສູດ (ຂຽນເປັນພາສາລາວ):  ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4

ຊື່ຫຼັກສູດ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ): Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12+4)
2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ
   ຊື່ (ຂຽນເປັນພາສາລາວ): ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຄູມັດທະຍົມ, ໃນສາຍວິຊາ: ຄູພາສາອັງກິດ

ຊື່ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ): Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in English
3. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ:
ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາຄູ :

–  ມີຄວາມພ້ອມໃນຄວາມເປັນຄູ, ມີວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກ ແລະ ມີຈັນຍາບັນທາງດ້ານວິຊາຊີບຄູ; ສອດຄ່ອງກັບ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ.

–  ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນອະນາຄົດ.

–  ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາຊີບຄູ; ສາມາດສອນໄດ້ທຸກຂັ້ນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ.1 ຫາ ມ.7) ແລະ ພົວພັນຊ່ວຍເຫຼືອຄູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງເປັນຫຼັກແຫຼ່ງທາງດ້ານວິຊາການ.
4. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ
 –  ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ

–  ມີຄວາມຮັກໃນອາຊີບຄູ

–  ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ

–  ມີຄວາມດຸໝັ່ນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ

–  ເປັນຜູ້ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ ແລະ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ

–  ເປັນນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ; ມີຜົນການຮຽນດີ.

–  ເປັນຄູສອນທີ່ມີວຸດທິການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ຮຽນຈົບສາຍຄູລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ປີການສອນ ຫຼື ເຮັດວຽກ ແຕ່ 02 ປີ ຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການ       ເຫັນດີ ຈາກກົມກອງ
5. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ
ຮຽນຕາມລະບົບໜ່ວຍກິດ ຊຶ່ງມີການຄິດໄລ່ໜ່ວຍກິດດັ່ງນີ້:

–  ສຳລັບການບັນຍາຍ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (16 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

–  ສຳລັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື ທົດລອງ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (32-48 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

–  ສຳລັບການລົງຝຶກຫັດ ຫຼື ລົງພາກສະໜາມທີ່ໃຊ້ເວລາຝຶກ 3-6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (48-96 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ
6.ໄລຍະເວລາການສຶກສາ
ການຮຽນທັງໝົດໃຊ້ເວລາ 4 ປີ, ມີທັງໝົດ 8 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນໜຶ່ງມີ 16 ອາທິດ, ອາທິດໜຶ່ງມີ 25-28 ຊົ່ວໂມງ.
7. ໂຄງ​ສ້າງ​ຫຼັກສູດ​.     
ສາຍວິຊາ​: ຄູພາສາອັງກິດ

ໜ່ວຍກິດລວມ ໝົດຫຼັກສູດ  160 ໜ່ວຍກິດ

ໂດຍມີສັດສ່ວນໜ່ວຍກິດແຕ່ລະໝວດວິຊາມີດັ່ງນີ້

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                  20 ໜ່ວຍກິດ  = (12.5%)

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ           45 ໜ່ວຍກິດ  = (28.125%)

ໝວດວິຊາສະເພາະ                            91 ໜ່ວຍກິດ  = (56.875%)

ໝວດວິຊາເລືອກ                              4 ໜ່ວຍກິດ  = (2.5%)

 

ຫຼັກສຸດສາຍຄູ ຊີວະສາດ
1. ຊື່ຫຼັກສຸດ

ຊື່ຫຼັກສູດ (ຂຽນເປັນພາສາລາວ):  ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4

ຊື່ຫຼັກສູດ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ): Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12+4)

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

ຊື່ (ຂຽນເປັນພາສາລາວ): ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີຄູມັດທະຍົມສືກສາ ສາຂາວິຊາ ຊີວະສາດ

ຊື່ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ): Bachelor of Secondary Education, majoring in Biology

3. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ:
ເພື່ອຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຫລັກສູດຄູຊີວະສາດມີ:
1. ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ

2. ໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ

3. ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ວິຊາຊີວະສາດ-ເຄມີສາດ

4. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

 –  ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ

–  ມີຄວາມຮັກໃນອາຊີບຄູ

–  ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ

–  ມີຄວາມດຸໝັ່ນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ

–  ເປັນຜູ້ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ ແລະ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ

–  ເປັນນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ; ມີຜົນການຮຽນດີ.

5. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຮຽນຕາມລະບົບໜ່ວຍກິດ ຊຶ່ງມີການຄິດໄລ່ໜ່ວຍກິດດັ່ງນີ້:

–  ສຳລັບການບັນຍາຍ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (16 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

–  ສຳລັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື ທົດລອງ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (32-48 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

–  ສຳລັບການລົງຝຶກຫັດ ຫຼື ລົງພາກສະໜາມທີ່ໃຊ້ເວລາຝຶກ 3-6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (48-96 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

6.ໄລຍະເວລາການສຶກສາ
ການຮຽນທັງໝົດໃຊ້ເວລາ 4 ປີ, ມີທັງໝົດ 8 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນໜຶ່ງມີ 16 ອາທິດ, ອາທິດໜຶ່ງມີ 25-28 ຊົ່ວໂມງ.
7. ໂຄງ​ສ້າງ​ຫຼັກສູດ​.     

ສາຍວິຊາ​: ຄູພາສາອັງກິດ

ໜ່ວຍກິດລວມ ໝົດຫຼັກສູດ  160 ໜ່ວຍກິດ

ໂດຍມີສັດສ່ວນໜ່ວຍກິດແຕ່ລະໝວດວິຊາມີດັ່ງນີ້

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                  20 ໜ່ວຍກິດ  = (12.5%)

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ           45 ໜ່ວຍກິດ  = (28.125%)

ໝວດວິຊາສະເພາະ                            91 ໜ່ວຍກິດ  = (56.875%)

ໝວດວິຊາເລືອກ                              4 ໜ່ວຍກິດ  = (2.5%)

ຫຼັກສຸດສາຍຄູ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
1. ຊື່ຫຼັກສຸດ

ຊື່ຫຼັກສູດ (ຂຽນເປັນພາສາລາວ):  ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4

ຊື່ຫຼັກສູດ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ): Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12+4)

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

ຊື່ (ຂຽນເປັນພາສາລາວ): ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຄູມັດທະຍົມ ສາຂາວິຊາ: ພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ

ຊື່ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ): Bachelor of Secondary Taecher Education, majoring in Lao and Literature.

3. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ:

ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາຄູ:

1. ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນອາຊີບຄູ.

2. ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນລາຍວິຊາ, ພັດທະນາຄວາມຮູ້ພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ ໃນການເສີມສ້າງດ້ານວິຊາຊີບຄູ.

3. ຈັດການຮຽນການສອນພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ.

4. ມີທັກສະການຮຽນການສອນລາຍວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (ສອນໄດ້ແຕ່ມ.1 ຫາ ມ.7).

5. ມີທັກສະໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ການຮຽນການສອນພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ.

4. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

 –  ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ

–  ມີຄວາມຮັກໃນອາຊີບຄູ

–  ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ

–  ມີຄວາມດຸໝັ່ນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ

–  ເປັນຜູ້ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ ແລະ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ

–  ເປັນນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ; ມີຜົນການຮຽນດີ.

5. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຮຽນຕາມລະບົບໜ່ວຍກິດ ຊຶ່ງມີການຄິດໄລ່ໜ່ວຍກິດດັ່ງນີ້:

–  ສຳລັບການບັນຍາຍ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (16 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

–  ສຳລັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼື ທົດລອງ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 1 ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (32-48 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

–  ສຳລັບການລົງຝຶກຫັດ ຫຼື ລົງພາກສະໜາມທີ່ໃຊ້ເວລາຝຶກ 3-6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ໃນ 1 ພາກຮຽນ (48-96 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່າກັບ 1 ໜ່ວຍກິດ

6.ໄລຍະເວລາການສຶກສາ
ການຮຽນທັງໝົດໃຊ້ເວລາ 4 ປີ, ມີທັງໝົດ 8 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນໜຶ່ງມີ 16 ອາທິດ, ອາທິດໜຶ່ງມີ 25-28 ຊົ່ວໂມງ.
7. ໂຄງ​ສ້າງ​ຫຼັກສູດ​.     

ສາຍວິຊາ​: ຄູພາສາອັງກິດ

ໜ່ວຍກິດລວມ ໝົດຫຼັກສູດ  143 ໜ່ວຍກິດ

ໂດຍມີສັດສ່ວນໜ່ວຍກິດແຕ່ລະໝວດວິຊາມີດັ່ງນີ້

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                  15 ໜ່ວຍກິດ  = (10.48%)

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ           45 ໜ່ວຍກິດ  = (31.46%)

ໝວດວິຊາສະເພາະ                            80 ໜ່ວຍກິດ  = (55.94%)

ໝວດວິຊາເລືອກ                              3 ໜ່ວຍກິດ  = (2.09%)

Tab Content
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

ວິທະຍາໄລ ຄູບ້ານເກິນ