ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ

=> ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງສະຖາບັນ

         ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ (ວຄກ) ຫຼື ມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ Bankeun Teacher Training College (BTTC) ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ມີປ່ຽນແປງຕາມຂະບວນການພັດທະນາລະບົບການກໍ່ສ້າງຄູແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີອະນຸມັດ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
        ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງເລກທີ10 ບ້ານເກິນເໜືອ,ເມືອງທຸລະຄົມ,ແຂວງວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະມານ 70 ກິໂລແມັດ, ມີເນື້ອທີປະມານ 167,006 ຕາແມັດ, ພູມສັນຖານແມ່ນເປັນເຂດທົ່ງພຽງ ເຊິ່ງມີຄວາມສະດວກແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເປັນຢ່າງດີ. ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນຜ່ານເບີໂທ (023) 241032 ຫຼື ສົ່ງແຟັກ(023) 241032 ຫຼື ຕິດຕໍ່ທາງອີເມລ ttcbankeun@gmail.com, ເຟສບຸກ
https://facebook.com / bankeunttc ແລະ www.bankeun-ttc.edu.la.

=> ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ:

“ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ”.

=> ຈຸດປະສົງ

1. ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນອື່ນ. 2. ຈັດການສຶກສານອກສະຖານຕາມລາຍວິຊາ (ເຊັ່ນ: ຊີວະສາດ ເເລະ ວິຊາອື່ນໆ). 3. ເເລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການກັບວິທະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ. 4. ປັບປຸງຫ້ອງສອນອອນລາຍ (Google classroom). 5. ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ. 6. ປັບປຸງການບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດ. 7. ປັບປຸງຫ້ອງທົດລອງ. 8. ປັບປຸງຫ້ອງຄອມພິວເຕີ.

I. ວິໄສທັດ - Vision

“ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ມີຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ”
ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະວະລີຂອງວິໄສທັດ

ສົ່ງເສີມການສຶກສາ

1.  ສົ່ງເສີມຄູ ແລະ ນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ
2. ສົ່ງເສີມຮຽນຮູ້ດ້ານທິດສະດີ ເເລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈີ່ງ
3. ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ກໍາລັງຮຽນ
4. ພັດທະນາການນຮຽນ-ການສອນ
5. ພັດທະນາສີ່ງເເວດລ້ອມ
6. ຮູ້ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ

ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ
ມີຄວາມທັນສະໄໝ
1. ສ້າງແນວຄວາມຄິດໃໝ່
2. ພັດທະນາແນວຄິດໃຫ້ເປັນລະບົບ
3. ມີແນວຄິດສ້າງສັນສົ່ງເສີມວັດທະນາທໍາ
4. ມີສາຍພົວພັນທີ່ດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ
5. ສ້າງການເມືອງເເນວຄິດ ເເລະ ອຸດົມການສັງຄົມນີຍົມ
6. ສ້າງໃຫ້ນັກສືກສາມິສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍ ເເລະ ມີລະບຽບວິໃນ
ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ
1. ພັດທະນາການວິໄຈ
2. ຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຈິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
3. ຄົ້ນຫາຄວາມຈິງໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການສຶກສາບົດສອນ, ການຂຽນບົດ
   ໃນຫ້ອງຮຽນ

ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ
1. ສ້າງຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ (ສັງຄົມມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ)
2. ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ
3. ເປັນວິທະຍາກອນ ຮັບເຊີນ ທິ່ໜ້າເຊື່ອຖື
4. ເປັນການກໍານົດດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
5. ເປັນການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ
    ທີ່ກໍານົດ
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ
1.  ການຮຽນ-ການສອນຕ້ອງດໍາເນີນໄປຕາມການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ
    ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ
2. ພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການກັບຫຼາຍປະເທດ

II. ພາລະກິດ - Mission

1. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູອະນຸບານ, ຄູປະຖົມ, ຄູມັດທະຍົມ ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕາມ 3 ລັກສະນະ ເເລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ເເລະ ມີຈັນຍາບັນຂອງຄູລາວ
2. ສ້າງໃຫ້ສະຖາບັນເປັນສູນທີ່ຖືກຍອມຮັບ ຄວາມເປັນເລີດ ໃນສາຂາວິຊາຊີວະສາດ ແລະ ສາຂາວິຊາພາສາລາວ.
3. ພັດທະນາໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຮູ້ຈິງສ້າງສັນທັນສະໄໝ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ.
4. ພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ບໍລິການວິຊາການ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ.
5. ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

III. ເປົ້າໝາຍ - GOAL

1. ພັດທະນາຄູໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຜະລິດຄູໃຫ້ສະດຸ້ງໄວ,ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ມີຄຸນນະພາບສອນ ແລະ ແກ້ບັນຫາ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກໍາສິ່ງໃໝ່ໆໄດ້.
2. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການບໍລິຫານ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃຫ້ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານໃນລະດັບສູງກາຍເປັນມືອາຊີບ.
3. ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຮັກການຮຽນ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມ, ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນໃນການພັດທະນາການສຶກສານັ້ນ ວຄກ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດແຜນພັດທະນາແຕ່ລະດ້ານໃນສົກຮຽນ (2020-2021) ດັ່ງນີ້: ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ 3 ແຜນຍຸດທະສາດ, 10 ແຜນງານ, 55 ກິດຈະກໍາ.

=> ແຜນຍຸດທະສາດທີ (Strategy) 1: ແຜນງານປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ.

ເເຜນງານທີ 1: ການຮັບ ແລະ ການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຄູ.

=> ແຜນຍຸດທະສາດທີ (Strategy) 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູອາຈານ.

ເເຜນງານທີ 1: ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ.
ແຜນງານທີ 2: ປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການປະເມີນຜົນການຮຽນ ການສອນຕາມມາດຕະຖານພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ເເຜນງານທີ 3: ວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ.
ເເຜນງານທີ 4: ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ.
ເເຜນງານທີ 5: ການສົ່ງເສີມຈະລິຍະທຳ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ນິໄສຮັກການອ່ານ-ການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນໃຫ້ນັກສຶກ ສາຄູ.

=> ແຜນຍຸດທະສາດທີ (Strategy) 3: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ເເຜນງານ 1: ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ.
ເເຜນງານ 2: ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ.
ເເຜນງານ 3: ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຄູ. ເເຜນງານ 4: ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

ແຜນຍຸດທະສາດທີ (Strategy) 1: ແຜນງານປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ.

=> ເເຜນງານທີ 1: ການຮັບ ແລະ ການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຄູ.

1. ຮັບນັກຮຽນເຂົ້າ ຮຽນຄູສາຍຄູອະນຸບານ 12+2
2. ຮັບນັກຮຽນເຂົ້າ ສາຍຄູປະຖົມ 12+2
3. ຮັບນັກຮຽນເຂົ້າ ສາຍຄູຊີວະສາດ 12+4
4. ຮັບນັກຮຽນເຂົ້າ ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4
5. ຮັບນັກຮຽນເຂົ້າ ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4
6. ຮັບນັກຮຽນເຂົ້າ ICT 12+4

ແຜນຍຸດທະສາດທີ (Strategy) 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງຄູອາຈານ.

=> ເເຜນງານທີ 1: ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ ເເລະ ສະພາບເເວດລ້ອມຂອງການຮຽນ.

 1. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄື່ອງມືນັກສຶກສາປະເມີນການສິດສອນ ຂອງຄູ-ອາຈານທາງອອນລາຍ.
2. ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດຕີດຕາມ, ກວດສອບ ການປະເມີນການສິດສອນຂອງຄູ-ອາຈານທາງອອນລາຍ
3. ປັບປຸງການເບິງຜົນການຮຽນຂອງນັກສືກສາທາງອອນລາຍ.

=> ແຜນງານທີ 2: ປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການປະເມີນຜົນການຮຽນ ການສອນຕາມມາດຕະຖານພາກພື້ນແລະສາກົນ.

 1. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄື່ອງມືນັກສຶກສາປະເມີນການສິດສອນ ຂອງຄູ-ອາຈານທາງອອນລາຍ.
2. ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດຕີດຕາມ, ກວດສອບ ການປະເມີນການສິດສອນຂອງຄູ-ອາຈານທາງອອນລາຍ
3. ປັບປຸງການເບິງຜົນການຮຽນຂອງນັກສືກສາທາງອອນລາຍ.

=> ເເຜນງານທີ 3: ວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ.

 1. ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາການຂຽນບົດລາຍງານວິໄຈ ແລະ ບົດງາຍງານຈົບຊັ້ນໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ.
2. ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມວິທີດໍາເນີນການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ.
3. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູສອນເຮັດການວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ໄດ້ ຈຳນວນ 20 ບົດ.
4. ເຜີຍແຜ່ບົດວິໄຈ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ໄດ້ ຈຳນວນ 4 ບົດ.
5. ປະກອບການຮຽນ-ການສອນ, ຮັບຮອງຈາກສະພາວິທະຍາສາດໃຫ້ໄດ້ ຈຳນວນ 10 ບົດ.
6. ຂຽນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນທຸກລາຍວິຊາເປັນຂອງວິທະຍາໄລຄູ.

=> ເເຜນງານທີ 4: ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ

 1. ພັດທະນາໂຮງຮຽນສາທິດວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນເຄືອຂ່າຍ.
 2. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູອາຈານນໍາສະເໜີຜົນງານເພື່ອຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູໃຫ້ສໍາເລັດ.
 3. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູອາຈານສະເໜີຜົນງານເພື່ອຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ.
 4. ເຝິກອົບຮົມວິທີສອນ ແລະ ການສ້າງຂໍ້ສອບໃຫ້ແກ່ຄູສອນທຸກສາຍ.
 5. ເຝິກອົບຮົມທັກສະທາງສັງຄົມ (Soft skill)ໃຫ້ແກ່ຄູສອນວິທະຍາສາດ-ຄະນິດສາດ.
 6. ເຝິກອົບຮົມທັກສະທາງສັງຄົມ (Soft skill)ໃຫ້ແກ່ຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ.
 7. ເຝິກອົບຮົມທັກສະທາງສັງຄົມ (Soft skill)ໃຫ້ແກ່ຄູສອນວິຊາລວມ.
 8. ເຝິກອົບຮົມທັກສະທາງສັງຄົມ (Soft skill)ໃຫ້ແກ່ຄູສອນວິຊາພາສາລາວ.
 9. ເຝິກອົບຮົມທັກສະທາງສັງຄົມ (Soft skill)ໃຫ້ແກ່ຄູສອນວິຊາພາສາອັງກິດ.
 10. ເຝິກອົບຮົມພາສາອັງກິດໃຫ້ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ.
 11. ເຝິກອົບຮົມ ICT ໃຫ້ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ.
 12. ເຝິກວິທີສອນອອນລາຍໃຫ້ເເກ່ຄຸ-ອາຈານ (Google classroom).
 13. ນິເທດວິທີການສອນແບບໃໝ່ຂອງຫລັກສູດສາມັນໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ວິທີສິດສອນ ວຄກ.
 14. ຊຸກຍຸ້ອາຈານສອນໄປຍົກລະດັບປະລິນຍາໂທໃຫ້ໄດ້ 3 ຄົນ.
 15. ຊຸກຍຸ້ອາຈານສອນໄປຍົກລະດັບປະລິນຍາເອກຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 1 ຄົນ.
 16. ລົງຕິດຕາມນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ.

=> ເເຜນງານທີ 5: ການສົ່ງເສີມຈະລິຍະທຳ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ນິໄສຮັກການອ່ານ-ການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນໃຫ້ນັກສຶກ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກສຶກສາຜູ້ມີພອນສະຫວັນ ເເລະ ດີເດັ່ນໃນດ້ານການຮຽນ.
 2. ເສີມສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ຫຼັກສິນທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ຄຸນນະທໍາ ແລະ ຮັກອາຊີບຄູ.
  (ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ, ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳ ແລະ ສີລະທຳ).

ແຜນຍຸດທະສາດທີ (Strategy) 3: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.

=> ເເຜນງານ 1: ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ

 1. ເປີດກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ປີ 2019-2020 ເເລະ ຜ່ານແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 2020-2021.
 2. ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມບັນດາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ.
 3. ສົ່ງພະນັກງານໄປຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ.

=> ເເຜນງານ 2: ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ.

 1. ປະເມີນລັດຖະການຄູ-ອາຈານເພື່ອຊັບຊ້ອນໃຫ້ຖືກຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ
 2. ປັບປຸງແບບແຜນນຳພາແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການທົ່ວ ວຄກ ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ວຽກງານ.
 3. ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ.
 4. ຄຸ້ມຄອງ-ບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ບັນຈຸຊັບຊ້ອນພະນັກງານ, ຄູອາຈານໃສ່ໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ.
 5. ຕິດຕາມກວດກາ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ການອຸດໜູນຕ່າງໆ.
 6. ຕິດຕາມກວດກາ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ການເຂົ້າບໍາເນັດ-ບຳນານ.
 7. ຕິດຕາມກວດກາ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ການຍ້ອງຍໍ.
 8. ກວດກາ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ການໄປຍົກລະດັບ.

=> ເເຜນງານ 3: ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຄູ.

 1.  ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາໃຫ້ທັນສະໄໝ (ສາມາດກວດສອບທາງອອນລາຍ).
 2. ປັບປຸງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ສະຫວັດດີການ.
 3. ປັບປຸງວຽກກິລາ ແລະ ສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ.
 4.  ປັບປຸງລະບົບອິນເຕີເນັດເພີ່ມຈາກ 10 ຈຸດ ເປັນ 12 ຈຸດ.
 5. ປັບປຸງຂໍ້ມູນລະບົບຂ່າວສານ.
 6. ປັບປຸງກົນໄກການນໍາສະເໜີການຄົ້ນຄ້ວາ, ວິໄຈ ຂອງຄູອາຈານ ແລະ ຮູບການເຜີຍເເຜ່ໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ
 7. ປັບປຸງການປ້ອນຂໍ້ມູນພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາເຂົ້າລະບົບ.
 8. ຈັດຕັ້ງການຮຽນວິຊາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄລຍະເວລາ 14 ວັນ.

=> ເເຜນງານ 4: ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

1. ຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນທາງດ້ານບໍລິຫານ, ວິຊາການ, ການວິໄຈ ແລະ ທຶນການສຶກສາ.


ສະຖິຕິພື້ນຖານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສົກຮຽນ2020

0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ

ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄູປະຖົມ-ອານຸບານ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube