ການເຜີຍແຜ່ ການລະບາດພະຍາດວັນນະໂລກ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີຖຸນາ 2020 ເວລາ 9:00 ໄດ້ມີການຈັດການເຜີຍແຜ່ພະຍາດວັນນະໂລກ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ