root

ການເຜີຍແຜ່ ການລະບາດພະຍາດວັນນະໂລກ

ການເຜີຍແຜ່ ການລະບາດພະຍາດວັນນະໂລກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີຖຸນາ 2020 ເວລາ 9:00 ໄດ້ມີການຈັດການເຜີຍແຜ່ພະຍາດວັນນະໂລກ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ