ປື້ມແບບຮຽນສຳຫຼັບສາຍຄູ

ເລືອກສາຍທີ່ຕ້ອງການອ່ານປື້ມແບບຮຽນ

ສາຍຄູ ຊີວະສາດ

ສາຍຄູ ພາສາລາວ

ສາຍຄູ ພາສາອັງກິດ

ສາຍຄູ ໄອຊີທີ

ສາຍຄູ ປະຖົມ

ສາຍຄູ ອະນຸບານ

ຄອມພື້ນຖານ3
ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກໂລກ
ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ_2
ກາຍະວິພາກພືດ1
ແສງສະຫວ່າງ
ວິທະຍາສາດການເມືອງ1
ກົນລະສາດ 1


ສະຖິຕິພື້ນຖານ ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສົກຮຽນ2020

0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຍີງ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາເພດຊາຍ
0
ຈຳນວນ ນັກສຶກສາທັງໝົດ
0
ຈຳນວນ ຄູ-ອາຈານ


ຫ້ອງການພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ
ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ຫ້ອງການອະນຸບານ-ປະຖົມ
ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ
ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ

Facebook

YouTube

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2020@ ໜ່ວຍງານໄອຊີທີ ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ທາງເລກ 10 ບ້ານເກິນເໜືອ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 023 241032 ອີເມວ ttcbankeun@Gmail.com